Chaojiao Sun Australian Marine Sciences Association 2022