Jia Zhang Australian Marine Sciences Association 2022